FINANCIËLE RUST EN ORDE

Wat

Betrokkenheid, vakkundigheid, maatwerk en transparantie.

Bijstand & Bewind biedt beschermingsbewind aan voor personen die tijdelijk of blijvend hun financiën niet zelf kunnen beheren. De oorzaak hiervoor kan zijn gelegen in de lichamelijke of geestelijke toestand van de betrokkene. Maar ook als er sprake is van verkwisting of in het geval van problematische schulden is bewind mogelijk. Bescherming van de vermogensrechtelijke belangen van de onder bewind te stellen persoon is het doel van de maatregel. Uiteindelijk biedt dit weer rust en regelmaat zodat een fatsoenlijk bestaan gewaarborgd is.

De bewindvoerders van Bijstand & Bewind hebben jarenlang ervaring opgedaan in de maatschappelijke dienstverlening. Wij zijn meer dan bekend met de doelgroep. Opleiding en ervaring maken dat wij alle bagage in huis hebben om de belangen van onze cliënten te behartigen. Wij beschikken over een groot netwerk en hebben goede kennis van de sociale kaart. Wij hebben niet alleen oog voor de financiële problematiek, maar ook voor de achtergronden daarvan. De persoon staat bij ons centraal. Betrokkenheid, vakkundigheid, maatwerk en transparantie is wat wij nastreven.

Wat betekent dit concreet?

Onze eerste zorg is de goederen van de betrokkene, daaronder begrepen alle financiële zaken. Het beheer hierover komt in handen van de bewindvoerder. De administratie wordt op orde gebracht en daar waar nodig passen wij de inkomsten en uitgaven aan. De doelstelling is om te komen tot een sluitende begroting. Wij zien er op toe dat de betrokkene optimaal gebruik maakt van de voor hem of haar geldende voorzieningen. Indien er vermogen aanwezig is dragen wij zorg voor een doelmatige, maar veilige belegging. Wij streven er naar om dit alles te doen in samenspraak met de betrokkene. Zo wordt het budget zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht met zijn of haar wensen. De bewindvoerder oordeelt echter uiteindelijk of dit gezien de omstandigheden ook verantwoord is. De bevoegdheden van de bewindvoerder zijn wel beperkt. Voor sommige handelingen, bijvoorbeeld de verkoop van een woning, is toestemming van de onderbewindgestelde of de kantonrechter nodig.

Onze betrokkenheid blijft niet beperkt tot de financiële zaken van de onderbewindgestelde. Wij bekijken ook wat er mogelijk en nodig is om de betrokkene in staat te stellen om in de toekomst weer de eigen belangen te laten behartigen. Of wat er anderszins nodig is om zijn of haar welzijn te bevorderen. Hiervoor zullen wij samenwerken met en verwijzen naar de toepasselijke hulpverlening.

De hulp die wij bieden bij schulden is beperkt. In onze spelregels staat uitgebreid beschreven wat u kunt verwachten van Bijstand & Bewind. Klik hier om naar de spelregels te gaan.